Data-items in Datapoint

Bent u benieuwd welke data wij hebben gebruikt in ons Datapoint? Hier vindt u alle informatie: welke bron is gebruikt, op welke manier deze is verwerkt en wat de data-betrouwbaarheid is.

Datapoint geeft de locatie van OV-fietsstallingen weer. Ook laten we enkele huurlocaties van andere deelfietsen zien.

Voor OV-fietsenstallingen laten wij de capaciteit, het percentage van de tijd dat er geen fiets beschikbaar is, en de grootste toe- en afname zijn per OV-fietsstalling zien. De grootste toename is het halfuurblok waarin het aantal beschikbare ov-fietsen het meest toeneemt op een gemiddelde dag, en afname het halfuurblok waar het het meest afneemt.

Betrouwbaarheid B De datakwaliteit van OV-fietslocaties is goed. De capaciteit is echter niet voor alle OV-fietslocaties beschikbaar. Indien niet beschikbaar is deze bepaald o.b.v. het hoogste aantal beschikbare fietsen. Deze kan nog iets hoger zijn als er altijd een deel van de fietsen uitgeleend is.

Bronnen en licentie OV-fietsdata is afkomstig van NS en wordt in samenwerking met OpenOV aangeboden in een API. Deze API bevragen wij elke 5 minuten om de locaties en aantallen verhuurde fietsen op te slaan in onze database. In Datapoint geven wij weer wat de capaciteit is van alle OV-fietslocaties met capaciteit en wat de beschikbaarheid van fietsen in het algemeen is. Deelfietsdata is afkomstig van de respectievelijke deelfietsaanbieders. Deze is beschikbaar gesteld als open data in het kader van het OpenBikeShare-initiatief.

#Fiets #Datapoint #Keypoint

In deze Datapoint-laag laten wij locaties van fietsenstallingen zien. Wanneer dit bekend is, wordt ook getoond wat de capaciteit van de fietsenstalling is en of deze overdekt is.

Betrouwbaarheid D Niet alle fietsenstallingen zijn opgenomen. Niet van alle fietsenstallingen is de capaciteit of het al dan niet overdekt zijn bekend. Locaties van fietsenstallingen worden niet op andere manieren ontsloten, en daarom is het toch een interessant data-item voor indicatief gebruik.

Bronnen en licentie Voor fietsenstallingen maken wij gebruik van gegevens van OpenStreetMap. Wij downloaden de OSM-data voor heel Nederland en voeren een selectie uit op fietsenstallingen. Gegevens van OpenStreetMap® worden vrijgegeven onder de Open Data Commons Open Database License (ODbL) door de OpenStreetMap Foundation (OSMF).

#Fiets #Datapoint #Keypoint

Datapoint geeft straten weer die gezamenlijk het feitelijke fietsnetwerk vormen: fietspaden, fietsstroken en fietsstraten.

Voor het fietsnetwerk maken wij gebruik van gegevens van OpenStreetMap. Wij downloaden de OSM-data voor heel Nederland en voeren een selectie uit op wegvakken die eigenschappen hebben die horen bij fietspaden, fietsstroken en fietsstraten. Deze drie categorieën geven wij weer in Datapoint.

Betrouwbaarheid B De betrouwbaarheid is hoog. De ervaring is dat de weggegevens op OpenStreetMap goed worden bijgehouden.

Bronnen en licentie Data over het fietsnetwerk is afkomstig van OpenStreetMap®, vrijgegeven onder de Open Data Commons Open Database License (ODbL) door de OpenStreetMap Foundation (OSMF).

#Fiets #Datapoint #Keypoint

In deze Datapoint-laag worden de recreatieve fietsknooppuntroutes en landelijke fietsroutes getoond.

Betrouwbaarheid A De betrouwbaarheid van de data is hoog.

Bronnen en licentie De data is afkomstig van Stichting Landelijk Fietsplatform. Licentie Geo Gedeeld - 1.0. Data zijn bedoeld voor beleidsdoeleinden en consumententoepassingen.

#Fiets #Datapoint #Keypoint

In 2015, 2016 en 2017 is de Fiets Telweek georganiseerd door een consortium waar Keypoint deel van uitmaakt. Keypoint beschikt over alle Floating Bike Data die is verzameld. Een klein deel hiervan laten wij zien op Datapoint: de fietsroutes die veel zijn gebruikt.

De fietsroutes zijn gekoppeld aan wegvakken van OpenStreetMap. De drukte op elk wegvak is per gemeente ingedeeld in vijf even grote categorieën. De drie categorieën met de meeste fietsers worden op de kaart weergegeven met verschillende lijndiktes.

Betrouwbaarheid C De data van de Fiets Telweek is een momentopname geweest in 2015. De data is niet representatief voor de hele bevolking, en is ook enigszins gedateerd, maar geeft toch een goede indicatie van meest gebruikte fietsroutes.

Doordat is gekozen voor een categorie-indeling per gemeente, kan het voorkomen dat er op de grens tussen gemeenten een 'sprong' is te zien van het aantal fietsers.

Bronnen en licentie Data is eigendom van het consortium van de Nationale Fietstelweek.

#Fiets #Datapoint #Keypoint

Datapoint laat drie categorieën van hulpdiensten zien op de kaart: brandweerkazernes, politiebureaus en ziekenhuizen. Deze locaties zijn bijvoorbeeld van belang bij de uitrol van iVRI's.

Betrouwbaarheid B De betrouwbaarheid van de data is goed. Omdat de locaties voor mobiliteitsanalyses belangrijk zijn, zijn ook ambulanceposten onder de noemer ziekenhuis geschaard. De definitie van ziekenhuis is niet volledig sluitend. Zo zijn privé-klinieken zelden als ziekenhuis gecategoriseerd. Daarentegen zijn ook enkele verpleeghuizen als ziekenhuis aangemerkt.

Bronnen en licentie Voor hulpdiensten maken wij gebruik van gegevens van OpenStreetMap. Wij downloaden de OSM-data voor heel Nederland en voeren een selectie uit op objecten die onderdeel uitmaken van politiebureaus, ziekenhuizen, ambulanceposten en brandweerposten. De locaties van de hulpdiensten zijn afkomstig van OpenStreetMap®, vrijgegeven onder de Open Data Commons Open Database License (ODbL) door de OpenStreetMap Foundation (OSMF).

#Digitalisering #Datapoint #Keypoint

In deze laag zijn de telpunten en meetvakken te zien waarvoor de Nationale Databank Wegverkeergegevens (NDW) data verzamelt. Deze laag geeft daarmee aan voor welke wegen NDW-data gebruikt kan worden om analyses op te doen.

Betrouwbaarheid A De betrouwbaarheid van de gegevens is hoog. De laag bevat de huidige meetvakken en telpunten. De startdatum van het meetvak/telpunt is niet bekend. Telpunten voor fietsers zijn nog niet opgenomen in deze laag.

Bronnen en licentie De gegevens zijn afkomstig van het NDW en beschikbaar als open data.

#Intelligente transportsystemen #Datapoint #Keypoint

In Datapoint laten wij de ongevallen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland zien. De ongevallen zijn gekoppeld aan een wegvak, kruising of hectometerpaal. In de gegevens is veel informatie per ongeval beschikbaar. De verkeersongevallenregistratie BRON bevat alle verkeersongevallen in Nederland die door de politie zijn aangeleverd en die zij zelf vastlegt in processen-verbaal, registraties of kenmerkenmeldingen. Het bestand bevat de ongevallen in de periode 01-01-2009 tot en met 31-12-2018 en wordt samengesteld door Rijkswaterstaat, onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Meer over de dataset is te lezen op de website van Rijkswaterstaat. Op dit moment laten wij de volgende gegevens zien: het aantal ongevallen, het aantal ongevallen met fietsers, de aantallen UMS, letsel- en dodelijke ongevallen.

Betrouwbaarheid B De ongevallenregistratie geeft een goed beeld van verkeersonveilige plekken. Toch kan deze onvolledig zijn. Alleen door de politie geregistreerde ongevallen worden opgenomen. Met name ongevallen met niet-gemotoriseerd verkeer en zonder letsel zijn ondervertegenwoordigd.

Bronnen en licentie De data zijn afkomstig van Rijkswaterstaat en beschikbaar gesteld onder een CC0-licentie.

#Digitalisering #Datapoint #Keypoint

Datapoint toont alle haltes die bekend zijn in het Centraal Halte Bestand. Per halte is tevens aangegeven of deze een DRIS heeft voor het tonen van actuele reisinformatie.

Betrouwbaarheid B De data is betrouwbaar, maar op enkele gevallen niet geheel actueel. Tevens is bekend dat er haltes in staan die op dit moment niet door het OV worden aangedaan.

Bronnen en licentie De gegevens zijn afkomstig van het NDOV-loket van Stichting OpenGeo en beschikbaar gesteld onder een CC0-licentie.

#Openbaar vervoer #Datapoint #Keypoint

In Datapoint tonen wij de frequentie en de rijtijdbetrouwbaarheid van openbaar vervoer. Deze geven wij weer als trajecten tussen haltes.

De frequentie gaat over alle lijnen tussen twee haltes in een werkweek. De rijtijd-betrouwbaarheid van lijnen zegt iets over de mate van fluctuatie van rijtijden. De fluctuatie neemt bijvoorbeeld toe als er onderweg oponthoud is, zoals door verkeersdrukte of verkeerslichten. De rijtijdbetrouwbaarheid wordt bepaald op basis van het relatieve verschil tussen 85-percentiel rijtijd en 15-percentiel rijtijd. Het 15-percentiel is gekozen als een ‘free flow’-reistijd en het 85-percentiel is gekozen als een vertragingsrijtijd. Hierbij zijn de volgende klassen gehanteerd: betrouwbaar: 0 – 50%, vrij betrouwbaar: 50-100%, onbetrouwbaar: >100%. Onbetrouwbaar betekent dus dat een vertraagde rit twee keer zo lang duurt als een ‘free flow’ rit.

Betrouwbaarheid B De frequentie is gebaseerd op de door de vervoerders gecommuniceerde dienstregeling en heeft daardoor een hoge betrouwbaarheid. De gegevens van de rijtijden van ov-lijnen hebben een gemiddelde betrouwbaarheid. Op enkele locaties is bekend dat de plaatsbepaling van de bussen en daarmee de rijtijd niet altijd goed kan worden geregistreerd.
De vervoerders EBS en HTM leveren beperkt routepunten in hun dienstregelingsinformatie. De routes van deze vervoerders worden daardoor minder goed op de kaart getoond. Van 21% van de halte-halte-segmenten is de betrouwbaarheid onbekend. Dit komt bijvoorbeeld doordat voor deze segmenten geen data wordt geleverd.

Bronnen en licentie De gegevens zijn afkomstig van het NDOV-loket van Stichting OpenGeo en beschikbaar gesteld onder een CC0-licentie.

#Openbaar vervoer #Datapoint #Keypoint

Datapoint geeft per postcode 4-gebied enkele voor mobiliteit relevante gegevens weer: het aantal inwoners, aantal huishoudens en de dichtheid van omgevingsadressen. De adressenomgevingsdichtheid zegt iets over de mate van stedelijkheid van een gebied. De gegevens zijn afkomstig uit de publicatie Kerncijfers wijken en buurten voor het jaar 2021.

Betrouwbaarheid A Deze officiële CBS-gegevens hebben een zeer hoge betrouwbaarheid.

Bronnen en licentie De gegevens zijn afkomstig van het CBS uit de publicatie Kerncijfers wijken en buurten voor het jaar 2021 en zijn beschikbaar gesteld onder een Creative Commons Naamsvermelding licentie.

#Digitalisering #Datapoint #Keypoint

De locaties van scholen, zoals bekend bij de Dienst Uitvoering Onderwijs, laten wij in ons Datapoint zien.

Betrouwbaarheid B Niet alle scholen zijn aanwezig in de dataset van DUO. Van niet alle scholen is de naam ingevuld. Er is geen onderscheid gemaakt in voortgezet onderwijs en basisonderwijs.

Bronnen en licentie Voor scholen maken wij gebruik van lijsten van de Dienst Uitvoering Onderwijs over vestigingen van basisscholen, middelbare scholen en speciaal onderwijs. De geografische locaties hebben wij met externe API's afgeleid van het vestigingsadres. Alle scholen worden vervolgens op Datapoint getoond.

#Digitalisering #Datapoint #Keypoint

In Datapoint tonen wij een kaart van het spoor en ook de locaties van de spoorwegovergangen. Voor de overgangen wordt weergegeven of deze actief door spoorwegbomen wordt beveiligd.

Betrouwbaarheid A De betrouwbaarheid is hoog. Ook de overwegen op rangeerterreinen en niet-publieke overwegen voor personeel zijn opgenomen in de databron. Hierdoor zijn er veel onbewaakte overwegen en zijn er op onverwachte punten overwegen. Dit speelt met name in de buurt van stations.

Bronnen en licentie De gegevens zijn afkomstig van ProRail en beschikbaar gesteld onder voorwaarde van bronvermelding.

#Openbaar vervoer #Datapoint #Keypoint

In het Partnership Talking Traffic is door overheid en marktpartijen een nieuwe generatie verkeerslichten ontwikkeld. De intelligente VRI’s communiceren met elkaar en met de voertuigen in de omgeving. Ook regelen ze slimmer. De slimheid is omschreven in zogenaamde Use Cases. In Datapoint is te zien welke Use Cases mogelijk zijn met een iVRI; prioriteren, informeren, kruispuntoptimalisatie, netwerkoptimalisatie. Lang niet alle VRI's in Nederland zijn een iVRI. Daarom is ook is de locatie van de overige VRI's bepaald.

Betrouwbaarheid B Het is van deze databron bekend dat de actualiteit van de gegevens soms niet optimaal is en ook afhankelijk is van de doorgegeven informatie van de betreffende wegbeheerder.

Bronnen en licentie De laag met VRI's bestaat zowel uit iVRI's, die wij ophalen van UDAP (map.udap.nl) als uit reguliere VRI's. Voor reguliere VRI's maken wij gebruik van gegevens van OpenStreetMap. Wij gebruiken hiervoor gegevens over lichtmasten met een verkeerslicht. Wanneer meerdere lichtmasten dicht bij elkaar gesitueerd zijn, construeren wij hieruit een kruispunt met verkeerslichten. We behouden de reguliere VRI's alleen op kruispunten waar nog geen iVRI aanwezig is.

#Intelligente transportsystemen #Datapoint #Keypoint

De laag toont de wegvakken van het Nationaal Wegen Bestand (NWB). Hierin worden verschillende wegvakeigenschappen beschikbaar gemaakt. Datapoint toont de volgende eigenschappen:

  • Maximumsnelheid: Voor de meeste wegen in Nederland geldt één maximumsnelheid. Op de snelwegen is er een verschil tussen overdag en 's nachts. Daarom is hier onderscheid in gemaakt.
  • Wegbeheerder: Per weg is aangegeven wie de wegbeheerder is; Rijkswaterstaat, provincie, gemeente of overig.
  • RVM-netwerk: De laag geeft aan welke wegen zijn opgenomen in het Regionaal Verkeersmanagement Netwerk.
  • IM-netwerk: De laag geeft aan welke wegen zijn opgenomen in het Incident Management Netwerk. Op deze wegen worden incidenten zo snel mogelijk verholpen.

Betrouwbaarheid C De gegevens over wegbeheerder, RVM en IM zijn betrouwbaar. Gegevens over maximumsnelheid zijn over het algemeen goed, maar op sommige plekken is deze niet ingevuld of onjuist. Wij moedigen wegbeheerders aan om hier aan te werken en helpen hen hier graag bij.

Op wegvakken met spitsstroken kan een lagere snelheid gelden. Ook kan bijvoorbeeld bij file met matrixborden of bij werkzaamheden een lagere snelheid worden ingesteld.

Bronnen en licentie De gegevens zijn afkomstig van het NDW en beschikbaar als open data.

#Digitalisering #Datapoint #Keypoint

Voor veel bruggen wordt data gepubliceerd over de openingen. Dit gaat zowel om gegevens voor, tijdens en na de opening. In Datapoint laten wij het gemiddelde aantal openingen per dag en per spitsperiode zien over een periode van twee maanden. Dit wordt tweemaal per maand geactualiseerd, waardoor steeds de afgelopen twee maanden in beeld zijn.

De data over beweegbare bruggen geven de stand van zaken weer op 3 januari 2024.

Betrouwbaarheid A De betrouwbaarheid van het aantal brugopeningen is hoog.

Bronnen en licentie De gegevens zijn afkomstig van het NDW en beschikbaar als open data.

Data laatst bijgewerkt op: 3 januari 2024

#Intelligente transportsystemen #Datapoint #Keypoint